Quan es treballa per a un client que desitja veure satisfetes les seves necessitats, s’ha de conèixer primer a aquest client. En el sector del Facility Management, el més habitual és que els principals clients que contracten els serveis siguin altres empreses. Cada empresa té la seva forma de treballar, unes instal·lacions i uns equips determinats i uns objectius i unes activitats pròpies.

Per aquest motiu a les empreses client de Facility Management els sorgeixen dubtes sobre el cost que suposaria, per exemple, una parada en la seva activitat diària, el cost monetari i temporal que van invertir en les avaries dels seus equips o quines serien les tasques de manteniment que es podrien fer per reduir el nombre d’avaries en les seves instal·lacions.

Per això, quan es pretén realitzar un servei de manteniment s’ha de conèixer gairebé a la perfecció quin tipus de serveis necessita el client i que aquests siguin el més adaptats possible a les seves necessitats. Així, des de l’excel·lència de la qualitat dels serveis que ofereix TDGI, es pretén aconseguir aquest punt de diferenciació partint de la base de conèixer perfectament a cada client, tant la seva activitat com la dels equips i instal·lacions de les que disposa.

ADAPTACIÓ AL CLIENT

Actualment, respecte al punt anterior, des de TDGI es realitza sempre al començament d’un nou servei l’anomenat Informe Zero, en el qual es realitza un aixecament d’equips (Inventari tècnic) per tal de conèixer tots els elements de les instal·lacions del client i d’aquesta manera elaborar un pla de manteniment preventiu que inclou aquelles activitats que des de TDGI es consideren necessàries per a l’òptim funcionament dels equips, el nombre d’intervencions, les hores que han de ser emprades i els costos de manteniment correctiu que es provoquen a posteriori per solucionar les avaries.

Segons Emilia Horneros, Facility Manager de TDGI, el punt de diferenciació i el valor afegit que suposa l’elaboració d’un informe zero, és important per establir un diagnòstic inicial dels edificis on es desenvoluparan les activitats de manteniment preventiu i correctiu permetent augmentar l’eficiència i el cicle de vida.

Aquest inventari tècnic dels actius a mantenir, inclou totes les màquines, equips, instal·lacions i sistemes juntament amb els possibles recanvis. També s’inclou en aquest inventari tècnic totes les característiques tècniques, l’ historial d’equips i la documentació associada.

L’INFORME ZERO QUI TDGI

En primer lloc, gràcies a la utilització de la tecnologia de gestió d’immobles que proporciona el programari GMAO Glose EAM propi de TDGI, es pot portar el control total de les accions de manteniment de cada equip, gestionant eficientment els seus recanvis assegurant la seva disponibilitat, així com, amb l’objectiu de reduir els costos i les intervencions i automatitzant els plans preventius per augmentar la seva eficiència, tot facilitant la presa de decisions als Facility Managers que treballen a l’empresa.

Minimitzant les accions correctives i intervenint de forma controlada i planificada, es pot augmentar el cicle de vida dels equips estalviant el seu cost de substitució.

Per obtenir tots aquests beneficis, cal que en el pla de manteniment preventiu del qual parlem, hi hagi una correcta planificació i coordinació dels treballs. D’aquesta manera, l’informe zero que TDGI realitza inclou els següents apartats:

  • Quins equips i instal·lacions disposa el client:és la base del pla i aquí s’inclou una fitxa detallada de cada equip, element o màquina que sigui susceptible de mantenir. Aquí es fa necessari conèixer les especificacions i recomanacions dels fabricants, els terminis de garantia, la data límit de revisió, el temps de vida útil esperada, les recomanacions de tipus d’eines i procediments, i les mesures de seguretat.
  • Quin ha estat el manteniment previ que s’ha dut a terme anteriorment: és molt important conèixer quines tasques s’han dut a terme anteriorment per conèixer quins sistemes, eines, marques i recanvis s’han utilitzat i en quina data es van fer. En cas de no haver fet mai cap manteniment previ dels equips, s’ha de partir de zero tenint en compte:
  • La freqüència de la realització dels treballs,
  • Si el treballs es realitzen d’acord amb l’activitat diària del client o fora dels seus horaris de treball.
  • Dur a terme rutes d’inspecció per observar l’òptim funcionament de les màquines i equips i poder preveure futurs problemes.
  • Analitzar els recursos necessaris i la durada dels treballs.

Cal destacar que tota la informació es queda reflectida en el dispositiu dels tècnics i Facility Managers gràcies a l’ús del software GMAO Glose EAM propi de TDGI on totes les intervencions necessàries van associades a unes alertes que salten un temps abans que s’hagin d’executar setmanalment, i per descomptat en el moment que es necessiti realitzar alguna acció correctiva.

  • Pressupost:es realitza tenint en compte la freqüència recomanada pel fabricant, els costos de manteniment preventiu, les dates de revisió i les eines que fossin necessàries. Segons l’experiència de TDGI, és millor invertir en manteniment preventiu assegurant els equips, que córrer amb la despesa que suposaria un trencament o fallada.
  • Normativa legal vigent:tenint en compte la prevenció de riscos laborals (PRL) i la realització de les tasques sota les certificacions ISO que es requereixen per a cada activitat concreta i que acrediten la capacitat de l’empresa per treballar en un camp determinat.
0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *